Benn bés, benn woy: Sëriñ Musaa ka

Bëggu la am junni yu roŋ
Dërëm du yàq ab deram
Dërëm xàmmee wu kook xandeer
Mbindéef yi yépp a yam fi moom
Bawal-bawal akub ajoor
Mbàkke gënul fi moom guyaar
Tabax, gënul fi moomi mbaar
Wolof, gënul fi moomi naar
Ña reflewoon sedd na léen
Ña ko bëñoon suuxal na léen
Ag ndaama sóobutil sa mboor
Notal nu noon yii di nu daan
Yaa xóoti mbir te yaa xarañ
Ten yab sa marsandiisi haal
Mbàkkeek mbusoobe dootu soof
Mbàkke kajoor yaa léen bewal
Ak mbàkke baari, kër sayar
Yaa tax ba waa ju ñu gërëm
Daaru yi fii kulli zëman
Niroowu ñoo ki fàkk-taal
Ku ràgg war na lay dagaan
Yaa koy raggal joxey ngërëm
Fekkoon nga ñépp defi gool
Ñii daanu far ba ni fëlëñ
Jénganti mbir ya fi dëngoon
Xamal nga gaa yu xamulon
Sa waay du xàcci jëm faneen
Te wootewoo, te fitaloo
Ku ci awoon mujj na seex
Sàmmal nga njur yi séen boroom
Ba ceddo yaangi jàppi wóom
Te boolewoo wal aki doom
Tërbiya yaa ko yeesalaat
Daa takk i ndomboy takk i cuur
Ñuy dawu góor ni muhsinaat
Yaa tax nu tekki nun wolof
Baayo yi yaa doon séeni yaay
Ku xiif fi yaw nga regg loo
Noo seddu teggi cer bu duun
Ak bër ya daa tagg rasuul
Bushayri daa tagg rasuul
Ngir yaa liggéey ba am wusuul
Ba def donoy ngën ji mbindéef
Ba sar ca péey i jabaróot
Kursiyu lay xamey soloom
Moom la ñu may nuurul jalaal
Gii léer ca lay ñoddee’y ngënéel
Yonen la daa jottali koo
Durus nga lay moyandikoo
Mahfuus la daa gàngandikoo
Hikaaya lay xëyee subaam
Du war watay dammi rasuul
Julli ji na fi’y ràkk a ba géej
Soo ko tudaa mu daldi ree
Jikko yu raw yuy lawliyaa
Ak xam gu mat ga mu jagoo
Te teewu koo ànd ak sagoo
Musula faale yamu laaw
Bëggul lu ab tubaab di jaay
Bëggul bay ak xar aki doom
Bëggu la dox di yor i boŋ
Wurus du tax mu ras bëtëm
Diinaar xàmee wu kook ganaar
Alal yi yépp a yam fi moom
Sàmm aki baadooloo ki buur
Kon ummi mbàkkeek taar ba kaar
Àngaar, gënul fi moom sabaar
Gànnaar, gënul fi moom Mbayaar
Ruuh ya gëmon wommat na léen
Ña xàddiwoon neexal na léen
Soo doonu weer di weeru koor
Jàggil nu mbër yii buñ nu daan
Waane wi yaa raw ab marañ
Te yobbu góori senegaal
Séen xol ya war na ni gariif
Pénku bawal yaa léen defal
Saañàŋka bàmbaa leen defar
Mu ber kërëm am i dërëm
Yaa leen yoxon la ñu yoroon
Am nañu barke am halaal
Ku ñëw nga jox garab mu naan
Jarak yi war nañ laa gërëm

Yaa tax ba nuy niinal i bool
Ñoo ku ñu ñaan jabar mu bañ
Yékkati néeg ya suufe woon
Feeñal nga mbir yi nëbbu won
Deesu la xam di gëm kaneen
Te wate woo ni kuy faloo
Te masulaa jàdd aka jeex
Seex bàmba ken du sa moroom