Woyi-làmb


Laam ag liif

Masambaay Mbéri Ndaw

Béy du raas deemu guddee!

Masambaay Mbéri Ndaw

Béy du raas deemu guddee!

Yégg naa! Yégg naa! Yégg naa !

Yégg naa ba ca biir Kaaba ga!

Bind fa laam ak liif soo ga ñëw

Laam ak liff googu laay daane mbër!

Fa ma jaar ku fa jaar taq ban!

Janq man jeeg man caga man!

Njegamaar bu ma seen dootul dem!

Góor ñi sax dañu maa xawa nob!

Sama jikko jii

Sama jikko jii sopp naa ko

Laaj ma lu tax

Damay def ngir Yàlla

Ndax jëf du nax.

Tabe naa xam ko

Am di joxe

Kenn xamul lu tax

Lu waay di def

Na ca mën a sax

Ndax jikko du nax

Duma maye sama xol di fasu

Ndax Yàllaa tax

Mooma defal boobu jikko

Danaa ko wax

Samay loxoy déggook sama xol

Bilaaxi maa sàkku baax

Yaafuusuma, tayeeluma

Dama leen di cax

Li ma am moo ma ko mayDanaa ko wax

Ndax su ma fi jóggee ëllëg

Seede bi mën fi sax.
Sama jikko jii sopp naa ko

Laaj ma lu tax

Damay def ngir Yàlla

Ndax jëf du nax.

Tabe naa xam ko

Am di joxe

Kenn xamul lu tax

Lu waay di def

Na ca mën a sax

Ndax jikko du nax

Duma maye sama xol di fasu

Ndax Yàllaa tax

Mooma defal boobu jikko

Danaa ko wax

Samay loxoy déggook sama xol

Bilaaxi maa sàkku baax

Yaafuusuma, tayeeluma

Dama leen di cax

Li ma am moo ma ko mayDanaa ko wax

Ndax su ma fi jóggee ëllëg

Seede bi mën fi sax.

Mbërum Buur

Mbërum Buur a baax!

Badoolo du ko téq

Da koy ragal

Andaari lem

Andaari njaw

Andaari soowu béy

Mbërum Buur a baax!

Badoolo du ko téq

Da koy ragal

Ma Lambaay

Currrrrr! Sagingi-ndaq!

Ma Lambaay a nga Lambaay!

Biram Ndumbe ma ga ca Mbul

Majojo Dégen ma ca ngoonal lu réy la !

Maa jar a woy ma jara kañ !

Maa di waaguñaay!

Duubal Lees mi ñiy coow,

Maa ko nax daan!

Mbay Géy mi ñiy coow,

Maa ko nax daan!

Boy Bambara mi ñiy coow

Maa ko nax daan!

Ee! Ma ne jaalu muus

Jinax du ko yër !

Lambi muus jinax du fa daagu !

Lambi gaynde nit du fa daagu !

Lambi mbott gunoor du fa daagu !

Currrrrr! Sagingi-ndaq!

Ma Lambaay a nga Lambaay!

Biram Ndumbe ma ga ca Mbul

Majojo Dégen ma ca ngoonal lu réy la !

Maa jar a woy ma jara kañ !

Maa di waaguñaay!

Bëre leen

Bëre leen góor ñi

Góor ñi bëre leen!

Làmb bu ca góor nekkul

Jiggéen na koy moomee!

Bàyyi leen seen yaaba ji te laale

Laaleey mbaaxu góor!

Ne bu doon làmbi jiggéen sax jeex na!

Aayee !

Làmb bu ca góor nekkul

Jiggéen na koy moomee!

Aayee !

Manjaago baa nga daanu ca pom ba

Diw ga jalaañoo

Lank naa du ma bëreek manjaago

Diw ga da may laal.

There are no comments yet, be the first.

Leave a Comment