Waxi Wolof Njaay

Ku ñépp tëfli nga tooy

Lu waay rendi ci sa loxo lay nácc

Bëgg naa la du yaa ma gënal sama bopp

Purux du gërëm ñamu daaw

Béy ci sa wewu tànk

Ku ndóbin rey sa maam, foo séene lu ñuul daw

Daw ca ba ngay am i tànk

Loo gis ci nettali lay mujje

Ku bëreey daan

Ku bëreey daanu

Werante gis bokku ci

Weddi gis bokku ci

Ku ñuy tam dëmm ngay seeñoo yeelu liir

Mbër mu ndaw moo may dëkk waaye mbër mu mag a may daan

Ku wácc sa and, and boo yéeg mu toj
Dina mátte ak du mátte, bul jox sa loxo

Pexe deesu ko weer

Kuy yoot du sëqat

Ku mar tax a naan pótit, bu ndox tuuroo nga rus

Ku wácc sa and, and boo dem fekk ca boroom

Ñákk bopp gaaw a dee

Séddoo, ca kuddu yu jëkk ya

Wuude bi ni mu la gise la lay ëwale

Mag mu ñu dab mbej ko, ca doxin wa la

Saay-saay waxul dëgg waaye yáq na xel

Ku yar sa kuy yow lay jëkk a mbëkk

Áddina du cere waaye dees koy laalo

Gune gu yaroo macc tàngal

Ñaari kuuy mënu ñoo bokk benn mbalka

Fa nga fekk baax, fa la baax fekk moo ko gën

Lu ëpp tuuru

Booy dee ca àll ba, na la gaynde rey

Kóllëre ginnaaw lay féete

Liir, bu feccam neexee, yaay jaa jápp ca mbagg ya

Lu dul dëgg du yágg

Gisee tasoon Kajoor

Dëkkëndo bu yágg mbokk la

Mbeju kanam boroom a koy fajal boppam

Ku amul yaay nàmp maam

Ay garab ca kow lañuy daje

Dëkkëndoo dina wàlle ba ciy doxat

Xam nit, xam jikkoom a ko gën
Nit ñi xamuñu ku tooñ, ku feyu lañu xam

Gumba tal naa leneen lu dul tëbaani ay teen

Gaynde bëggul mbuum, yàpp lay dunde (Yànde Koddu Seen, woykat)

Ferñeent mën naa taalug daay

Dikkleen, bukki for na almet, tey áll bi leer ! !

Garab gu la sutul du la may keppaar

Ginnaaw ay, jámm

Yaa fi sës doynag pal

Njàng moo gis am na állarba

Koo mën a yaakaar, Yálla la yaakaar

Lafañ boroom mbaam lay faral

Kuy jaay keppaar ba tàkkusaan jot, nga war a wàññi sa njëg

Doxati gëléem kow la jëm

Donn sa baay, doon sa baay a ko gën

Nit ak jikkoom ba ci biir bámmeel

Bu sindax yabee ndobin, booba garab moo fa jege

Waay soo mënulee sarax kiy yalwaan bul siif li mu jot a fortaatu !

Ndimbal na ca fekk loxol boroom

Dáq ginaar waxaale sa soxla