Ceddo: filmu Semben Usmaan

One Response

  • maxullo says:

    sunu maam yi ceddo danu wara dello ci betu askan wi jaloore yi nu defoon. Ndax tilim nanu li nu nekkoon lool. Doomu Senegaal bu nekk, doomu afrik bu nekk, maamaam ay ceddo lanu woon, te warawunu ko fatte. Du tax tey ay jullit lanu ni danu wara fatte ceddo yi, saggan li nu tekki, sip naka lanu doon gise adduna. Lu bare men na nu dimbal, nun doomi afrik, ci aaday ceddo. Neppay roy seeni maam, nit ku nuul rekk mooy roy ci neneen lu dul lu ko moom. Ceddo yi danu wara roy ci noom it, sunu begga jem kanam. Noonu daan lel badoolo yi ci nguuru kajoor ak bawol, dunu woon ay ceddo, nu bayyi wax lu amuloon, nu bayyi boole nu doon bon ak nu doon baax ci benn gal. Def loolu du cosaan, du xam xam. Ceddo mooy goore, am fit, am jom, fonk kaddu, ban ku la noot, xam boppam, begg cosaanam ak maamaam. Danu ne itam, Ceddo yi gemunu woon yalla, waaye du degg. Sunu demee ci seereer yi walla ci joolaa yi, benn yalla lanu gem. Ba tey sax, am na ay seereer ak ay joolaa, ay ceddo lanu, te benn yalla lanu xam, mel ni jullit yi. Pel yi, Geno lanu daan tudd Yalla. Kon cosaanu afrik, danu ko wara seetat bu baax a baax. Mangi leen digal sax, so leen ko mene, ngeen bind dara ci loolu, ndax am na solo, te seex anta joob, wote na ngir nu ko def.

Leave a Comment