Waxi Wolof Njaay

Séy dagan na, fase dagan na

Ku mënul may sa bopp, lu la Yálla may nga jël

Kenn du bëgg ginaar ba noppi di bañ ay nenam

Áddina : dund, dee

Ku jëkk yeewu boroom ndékki, war a tëddaat

Kumbay bañ Sàmbay rasu !

Purux du gërëm ñamu daaw

Koo xamul, ‘éey’ nga koy woowe
Kenn du toog ci der di jëw yápp

Doom nawle la, jabar nawle la

Séddële Bukki: bii Bukki, bii Njuur, bii Sàmba, bi ci des nag ku ci jëkk yaa
moom te teg naa ci loxo!

Ku wéeruwul fenn yomb a bëmëx

Ku jooyul néew xaana bañ a wañaar loxoom

Ñàkk xam gaynde weesuwul naan danga koy takke buum

Jaan dëngul, doxin waa jubadi

Ñu bokkul teen duñu laxasoo ay goj

Ku dul tukki, doo xam fu dëkk neexe

Ku iñaane sa ndono sa dee ñaaw

Du man do??, bokkuma cee ko gën

Ku bëgg akara dangay ñeme kaani

Waane weesuwul ne dangay nettali sa géntu moroom

Ni nga bëgg sa waay mel ko, du ko mel mukk, sa waayu-waay a koy mel

Xew xewi aayul, ñakk mas a xew moo aay

Yàgg bawul dara

Yax bu réy gobar toju ko – Njaga Mbay, woykat –

Àddina potu ndaa la, ku naan jox sa moroom

Àddina nii rekk la : demal maa ngi ñëw

Fen buy defar moo gën dëgg guy yàq

Ku ñu fey sa bor nga mer, booba la nga leble woon jagul

Gaalu dof du teer, mbaa bu teeree it du doon fu neex mbokk ya

Saay-saay waxul dëgg waaye yàq na xel

Dof sonnul, mbokk yaa sonn

Ku nekk sa xetu ngemb doyna lam póot

Ku nar a xaru dëgg doo tàggoo
Nii laa defoon day yokk sàgganu

Lu defu waxu, lu aay dib jàmbat

Njaboot jaamukaayu Yàlla la

Soo xamoon li lay yoot, nga bàyyi la ngay yoot te jublu li lay yoot

Ku am ndey am baay

Gan yomb naa muñal

Bu sa tànk bare fa sa doom di séye waaye bu fa sa loxo di gëj

Ñàkk xam li mu waral bare na

Loo xamul suuram xiifam mënu laa rey

Foo jublu yàlla na fa yiwu Yàlla jublu

Aa ! Laaj nga mbott geenam !

Fu mu yem neex

Dem ba jeex

Su fi yemoon sax neex

Bu dee ay nax sax neex na

Dikkleen waay ! Goloo ngi xastey daar-daar !

Lu ma ci góob, gar ko

Na sa ngelaw neex !

Wax waxu ku daanoo ci saret

Bul ma ne maam benn bëñ laa wax !

Waaw, lu wànq di dox noor ?

Nit ñi dañ leen a nax ba soo leen waxee dëgg sax tas seen yaakaar – Séex Anta Jóob –

Tànn sa bu la neex

Di niitu ba faf lakk

Làmbi goloo ! Ku jóg daanu ndax golo yaa ko moom !

Golo wàccal gaynde yéeg !

Boo sànnee mbàttu mu tag
Bu dee jotee…

Nii mbaa nee rekk

Su ma yëggoon a nga nee di dem !

Dof ba dafa ne : xool-leen weer waa nga nee. Ñu ne : kii kat dara jotu ko, ndekete.
Mu newaat : beneen weer waa nga nee ci wetam !

Ku loxoom jotul diggu ginnaawam

Suul bukki, sulli bukki

Su ngeen mbaam-mbaamloo, ma lawbe-lawbe lu – Mamadu Ja –

Bëtu tan jéggi na méddu sanqaleñ* – Séex Anta Jóob –
Kàddu yu Seex Anta daan faral a yëkkati, jëmale ko ci askan wi, jamono ca ka Se?oor
daan jéem a jënd ak ay ndomboy-tànk ndax rekk bëgg a jubook moom…

There are no comments yet, be the first.

Leave a Comment